Trap Music ▷.

Photos + Videos + Location + Profile + Media

Go listen to my songs🎧🎧 & tell me switch 1 y’all like the most👍🏾👍🏾. B4 I drop these 2 last songs🎤🎧 #snippets #songs #mixtape #almostdone #drillmusic #killmusic #nbayoungboy #jaydayoungan #fg #famous #1017 #guccimane #380baby #gangshit #oppshit #popshit #aintnobodygonnastopthis #1017 #killmusic #drillmusic #popshit #famous #fg #snippets #guccimane #mixtape #oppshit #nbayoungboy #aintnobodygonnastopthis #jaydayoungan #gangshit #380baby #almostdone #songs
I be killing shit in the studio🔫💀. New song #deadly out now on every platform #mymixtapez #soundcloud #spinrilla #killmusic #drillmusic #chiriq #nbayoungboy #jaydayoungan #quandorondo #birdman #guccimane #1017 #records #atlanta #dallas #houston #chicago #380 #baby #ad #slime #slime #1017 #baby #killmusic #deadly #soundcloud #drillmusic #dallas #chiriq #spinrilla #chicago #guccimane #atlanta #quandorondo #jaydayoungan #380 #houston #nbayoungboy #mymixtapez #records #ad #birdman
#music #genre #song #songs #melody #hiphop #rnb #pop #love #rap #dubstep #instagood #beat #beats #jam #myjam #party #partymusic #newsong #lovethissong #remix #favoritesong #bestsong #photooftheday #bumpin #repeat #listentothis #goodmusic #instamusic #partymusic #instagood #dubstep #favoritesong #music #party #instamusic #lovethissong #pop #beat #remix #newsong #song #myjam #rnb #beats #bestsong #goodmusic #rap #hiphop #repeat #jam #listentothis #melody #photooftheday #bumpin #love #genre #songs
🎤💊ʟѧ musıċѧ єs uňѧ mѧғıѧ ʏ ʏo sıɢo ċoň ʟєoňєs, ċoň ċoňţѧċţos єň ʟѧ ıňsԀusţяıѧ ţus ţєmѧs muєνєň mıʟʟoňєs, єsţo ňo єs ňѧԀѧ Ԁє ѧяţє ňı sєňţımıєňţos ċojoňєs...єsţo єs uň puţo ňєɢoċıo ʏ һѧʏ զuє ţєňєя яєʟѧċıoňєs💊🎤

social media share